Starych mebli czar ®

blog o meblach dawnych i ich renowacji

Treść polityki prywatności jest zgodna z wymogami RODO, obowiązującej od dnia 25.05.2018 r. Zapoznaj się z nowymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności i plików cookies strony www.starychmebliczar.pl

W tym opracowaniu, opisano politykę prywatności oraz postępowanie z danymi osobowymi, a także wykorzystywanie plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.starychmebliczar.pl

§ 1 Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:

1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem http://www.starychmebliczar.pl/

2. Administratorem danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest –

3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony.

4. Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Dane osobowe Czytelnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

3. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.

4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Czytelników.

§ 3 Dane osobowe

 

  • Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony – poprzez dostępne na niej formularze: formularz dodawania komentarzy, który staje się administratorem przekazanych mu danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
  • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia dyskusji dotyczącej komentowanego artykułu – i nie są wykorzystywane przez Administratora w jakikolwiek inny sposób.
  • Administrator korzysta z serwisu Gmail.com
  • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  • Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
  • Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
  • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  • Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§4 Zakres zbieranych danych

1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Czytelnika wykorzystywane są do kontaktu z nim.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Czytelnika: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika, adres e-mail.

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.

4. Administrator nie udostępnia danych Czytelników Serwisu osobom trzecim innym niż uprawniony organ administracji publicznej lub sąd.

5. Administrator umożliwia korzystanie za pośrednictwem Serwisu z bezpłatnie udostępnianych informacji w formie Newslettera.

6. Czytelnik może wypisać się z otrzymywania Newslettera w każdej chwili.

§ 5 Sposób przetwarzania danych

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Czytelnicy serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt.

3. Wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora winien liczyć się z tym, iż informacja ta może zostać opublikowana w Serwisie w zanonimizowanej formie. W przypadku korespondencji z Administratorem, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż to zasadne. Tak długo, jak trwać będzie korespondencja.

4. Czytelnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.

5. Dane osobowe Czytelnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

§5 Obowiązki Czytelnika

1. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora.

4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

§6 Pliki cookies

1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Czytelnika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.

4. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

5. Za pomocą plików cookies Administrator otrzymuje informacje na temat ogółu Czytelników, dzięki którym może poprawnie prowadzić i udoskonalać działanie strony, otrzymując z serwisu Google Analitycs statystyki odwiedzin strony.

§ 7 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
– kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony;
– kod Google + Followers , obejmujący osoby obserwujące stronę i posiadające ją w swoich kręgach – w oparciu o politykę prywatności Google +
– statystyki powiązanego ze Stroną fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/starychmebliczar) w celu analizy ruchu na fanpage i działań podejmowanych na stronie przez Użytkownika – w oparciu o politykę prywatności Facebooka.

§ 8 Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

4. W przyszłości powyższe zasady mogą ulec zmianie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym Czytelników Newslettera oraz umieści informację w Serwisie.